Kwaliteit

Kwaliteit gewaarborgd door De Eerste Lijn

Wanneer u een consult plant bij een psycholoog wilt u verzekerd zijn van kwaliteit. Dit wordt gewaarborgd door de registratie bij de LVVP ( Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten). Uiteraard doet de praktijk er alles aan om de eisen van de LVVP na te leven om u zo de beste hulp en kennis te bieden waar u behoefte aan heeft.

Wat vraagt de LVVP van de praktijk?

De landelijke vereniging vraagt van de Psychologenpraktijk De Eerste Lijn dat:

 • er korte wachttijden zijn (u kunt in principe binnen 2 weken terecht)
 • de psycholoog zich verder ontwikkelt door opleidingen, cursussen, workshops en symposia te volgen
 • de psycholoog deelneemt aan intervisies
 • er een anoniem codeboek wordt bijgehouden met praktijkgegevens en tevredenheidsonderzoeken
 • er wordt deelgenomen aan feedbackmechanisme ROM
 • de psycholoog deelneemt aan beroepsgerichte netwerken met collega’s en andere disciplines
 • bij langdurige afwezigheid is er een waarneemregeling (zie punt 10 kwaliteitsstatuut)
 • er wordt gebruik gemaakt van een ggz kwaliteitsstatuut
 • de praktijk is in 2021 gevisiteerd
 • ehealth behandeling behoort tot de mogelijkheden.

er een klachtenprocedure is en dat de praktijk zich houdt aan de beroepscode van het NIP

Er wordt samengewerkt met lokale partners en of in de regio wanneer de ernst en het risico van de situatie dit noodzakelijk achten.

De info die wordt uitgewisseld is vooraf met de client besproken en gebeurt met instemming van de client behalve in crisissituaties.

Actuele clientervaringen worden gemeten met de CQ index. De actuele waarde (op 31 jan. 2024 ) is  4,9 (max. 5)

Dit betekent dat clienten meestal tevreden zijn over de behandeling, dat er samen wordt besloten en dat de client een hoge mate van inbreng in het behandelproces heeft.

Behandeleffecten

Door middel van ROM meten wij het effect van onze behandelingen. Met de resultaten kunnen wij de kwaliteit van onze behandelingen meten en verbeteren. Uw ervaring als cliënt is hierin belangrijk . Met behulp van vragenlijsten die door u worden ingevuld, onderzoeken we of uw psychische klachten gedurende behandeling afnemen. Maar ook wat de invloed van de behandeling is op uw dagelijks functioneren en kwaliteit van leven. Het afnemen van deze vragenlijsten noemen we ROM, wat staat voor Routine Outcome Monitoring.

Welke doelen heeft deze ROM meting?

 • Verbetering van de kwaliteit van uw behandeling. ROM biedt u en uw behandelaar informatie over de effectiviteit van uw behandeling.
 • Inzicht krijgen in de kwaliteit van onze zorg. Wij streven ernaar om de behandeling en behandelprogramma’s zo effectief mogelijk te maken. De input van cliënten is daarbij erg belangrijk.
 • Een laatste doel is dat ROM-metingen gebruikt kunnen worden voor wetenschappelijk onderzoek. Door wetenschappelijk onderzoek komen we nog meer te weten over psychische problemen en behandelingen waardoor we deze in de toekomst kunnen verbeteren.

Werkwijze:
ROM wordt bij  cliënten aan het begin en einde van de behandeling afgenomen.  De therapeut zal de scores van de vragenlijst met u bespreken. De scores worden ook vergeleken met eerdere metingen. Zo kunnen we uw vooruitgang in de gaten houden. Vaak wordt de nabespreking van ROM gecombineerd met een behandelevaluatie: uw behandelaar bespreekt met u hoe de behandeling gaat, welke doelen zijn bereikt en waar de behandeling zich vervolgens op moet richten.

Indien u bezwaar heeft tegen ROM dan kunt u dit aangeven.

Als psycholoog  scoor ik een 4,9 op de CQ-Index. De scores variëren van laag (1) tot hoog (5). Dit kan best een mooie score zijn, maar aanbevelingen tot verbetering zijn van harte welkom!

Vragen?

Privacybeleid Psychologenpraktijk De Eerste Lijn

Wetgeving (privacy)
De hulpverlener legt een dossier aan met uw persoonsgegevens, het behandelplan en de
werkaantekeningen over de voortgang van de behandeling. U heeft het recht het dossier
in te zien na afspraak met uw behandelaar. Wanneer de behandeling is afgerond wordt
het dossier afgesloten. De psycholoog is wettelijk verplicht uw dossier 20 jaar te bewaren,
waarna het vernietigd wordt. Uw gegevens vallen onder de privacywet. Dit betekent dat
er geen informatie over u aan derden wordt verschaft zonder uw toestemming.

 • Download Hier het Privacy reglement.