Vergoedingen en verwijsbrief

Praten met een psycholoog: hoe regel ik dat?

Wat valt binnen de vergoeding bij een doorverwijzing naar een psycholoog? Waar moet een verwijsbrief aan voldoen? Op deze en andere administratieve vragen vindt u hier een begrijpelijk antwoord. Mocht er toch nog iets onduidelijk zijn, dan kunt u bellen naar 0223-643427 of het contactformulier invullen.

Doorverwezen voor generalistische basis GGZ 2021

Per 2014 is de Basis GGZ ingevoerd. Dit wordt vergoed vanuit uw basisverzekering. U betaalt wel uw eigen risico. Er zijn 4 mogelijke behandeltrajecten waarvoor u in aanmerking kunt komen. Ieder traject heeft een eigen tarief: (zie LVVP)

 1. Basis GGZ kort tarief Nederlandse Zorgautoriteit € 522,13 (Max. 300 minuten)
 2. Basis GGZ middel tarief Nederlandse Zorgautoriteit € 885,01 (Max. 500 minuten)
 3. Basis GGZ intensief tarief Nederlandse Zorgautoriteit € 1434,96 (Max. 800 minuten)
 4. Transitieprestatie (overgangsregeling) tarief Nederlandse Zorgautoriteit €228,04 (Max 120 minuten) (Max 2 consulten bij afbreken behandeling na 1 of 2 consulten, verwijzing, of  onterechte verwijzing).
 5. Onverzekerde zorg (OVP) tarief Nederlandse Zorgautoriteit € 114,41,00

De tijden zijn inclusief administratie en gelden voor verzekerde zorg.

Vanaf 2020 heeft de praktijk geen contract met gemeenten. Dit betekent dat kinderen wel worden behandeld maar niet binnen de vergoeding vallen.

Tarief: 3/4 uur consult € 105,-

Tarief: half uur consult € 52,50

De tijden zijn exclusief administratie en gelden voor verzekerde zorg.

Volwassenen betalen hun eigen risico, daarboven wordt bij de gecontracteerde verzekeringen voor verzekerde zorg alles vergoed.

Psychologenpraktijk De Eerste Lijn heeft contracten met bijna alle zorgverzekeraars.

Tarieven

Per 1-1-22 gaat de financiering in de landelijke GGZ veranderen. Op dat moment wordt het zorgprestatiemodel ingevoerd.

Tot 31 december 2021  geldt het onderstaande:

De trajecten zoals beschreven onder VERGOEDINGEN  moeten allemaal worden beëindigd op 31-12-2021 ongeacht of de behandeling is afgesloten. In 2022 wordt namelijk het zogenaamde Zorgprestatiemodel ingevoerd. Kortgezegd is de grootste verandering dat er niet meer gedeclareerd wordt op trajectbasis maar per consult. U krijgt dan maandelijks een rekening over de consulten die u die maand heeft gehad in plaats van aan het einde van een behandeling. Het doel is de transparantie in de zorg te verbeteren. Zie https://lvvp.info/voor-clienten/zorgprestatiemodel-wat-verandert-voor-patienten/

In verband met de invoering van het Zorgprestatiemodel moet een lopende behandeling per 1 januari 2022 opnieuw worden gestart. Dit betekent dat u opnieuw eigen risico moet gaan betalen. Deze keuze komt vanuit de politiek en geldt voor de gehele GGZ.

De Nederlandse zorgautoriteit (NZA) stelt de tarieven vast. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een diagnostiekconsult en een behandelconsult. In deze folder https://lvvp.info/voor-clienten/zorgprestatiemodel-wat-verandert-voor-patienten/#folder vindt u meer informatie over het zorgprestatiemodel. De volgende tarieven kunt u op uw rekening tegenkomen:

Diagnostiek consult 45 minuten € 142,31

Diagnostiek consult 60 minuten € 163,37

Behandelconsult 45 minuten € 120,99

Behandelconsult 60 minuten € 143,71

NB Geplande tijd is gerealiseerde tijd, dat wil zeggen wanneer een consult van 45 minuten is gepland die in 30 minuten wordt afgerond dan wordt het tarief van 45 minuten in rekening gebracht.

Vicino NHN

Vicino NHN werkt als ketenorganisatie vanuit de huisartsenpraktijk. Om goede en efficiënte zorg te bieden werkt Vicino NHN samen met regionale partijen zoals maatschappelijk werk en eerstelijnspsychologische zorg.
Psychologiepraktijk De Eerste Lijn is aangesloten bij Vicino NHN. Indien uw huisarts tevens is aangesloten en u verwijst naar de praktijk wordt uw behandeling geplaatst binnen Vicino. Voor meer informatie over Vicino kunt u terecht op www.vicinonhn.nl.

Vergoeding zorgverzekering

Een verwijsbrief voor de eerstelijnspsycholoog (vanaf 2015 een Generalistische Basiszorg GZZ aanbieden genoemd) moet aan de volgende criteria voldoen om voor vergoeding in aanmerking te komen:

 • De verwijzing is gedateerd uiterlijk op de datum van het eerste contact met uw behandelaar. De verwijzing moet uiterlijk bij het eerste contact worden meegebracht.
 • De verwijzing mag niet ouder zijn dan 6 maanden
 • Op de verwijzing staan de naam, functie, AGB-code, volledige NAW-gegevens van de verwijzer vermeld
 • Op de verwijzing staan NAW-gegevens en geboortedatum van de patiënt vermeld
 • Op de verwijzing staat een handtekening en/ of een praktijkstempel van de verwijzer
 • Op de verwijzing staat expliciet vermeld de keuze voor GBGGZ / SGGZ
 • Op de verwijzing staat vermeld welke DSM-diagnose u als huisarts/ verwijzer vermoedt, eventueel na overleg of contact met de POH-GGZ (dit is de praktijkondersteuner van de huisarts op het gebied van de GGZ. Het gaat hierbij om een vermoeden, de huisarts hoeft de DSM-diagnose niet met zekerheid te stellen. )
 • Klachtenbeeld, reden van verwijzing, eventueel relevante voorgeschiedenis,
 • Bij GBGGZ: op de verwijzing staat eventueel een inschatting van de ernst van de klachten, uitgedrukt in de geadviseerde prestatie: Kort (BK), Middel (BM), Intensief (BI), Chronisch (BC).

Bij voorkeur heeft de verwijzer gebruik gemaakt van een landelijk erkend screenings-instrument. Als dit is gebruikt, is het fijn als de uitslag ervan vermeld wordt in de verwijsbrief.

VERGOEDE ZORG

De behandeling van bepaalde psychische aandoeningen wordt vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering. De minister heeft een lijst opgesteld met aandoeningen waarvan de behandeling wordt vergoed. Voorbeelden zijn depressie, angststoornis en posttraumatische stress-stoornis

NIET VERGOEDE ZORG

Relatie- en werkproblemen en aanpassingsstoornissen worden niet vergoed.

De kosten hiervoor bedragen:

1 consult van 60 min: 140,-

1 consult van 45 min: 105,-

1/2 consult van 30 min: 52,50

Om voor een vergoeding van de behandeling in aanmerking te komen is altijd een verwijsbrief van de huisarts nodig. Of er sprake is van vergoede GB-GGZ zorg wordt bepaald door de huisarts en de psycholoog samen. De huisarts stelt een voorlopige diagnose en verwijst u op grond daarvan naar de psycholoog. Die zal eerst een intake met u doen. De intake bestaat uit één of twee gesprekken en soms zult u één of meer vragenlijsten meekrijgen om te beantwoorden. De intake wordt in elk geval vergoed, ongeacht de uiteindelijke diagnose.

Als de voorlopige diagnose van de huisarts wordt bevestigd, hangt het van de ernst van de problematiek (ofwel de zorgzwaarte) af welk type behandeling u krijgt. Er zijn drie typen, namelijk kort (gemiddeld 5 gesprekken), middel (gemiddeld 8 gesprekken) of intensief (gemiddeld 12 gesprekken). Al deze soorten behandelingen worden vergoed vanuit het basispakket, ongeacht hoe intensief of hoe lang de behandeling is. Het maakt ook niet uit hoeveel gesprekken u precies krijgt, de vergoeding is altijd per behandeling.

No-show beleid

Het kan natuurlijk voorkomen dat u een afspraak bent vergeten. Daarvoor zal ik de eerste keer geen kosten in rekening brengen. Om te voorkomen dat dit een gewoonte wordt ben ik genoodzaakt u daarna bij elk niet nagekomen consult – indien niet afgezegd – een heel consult in rekening te brengen. Indien u binnen 24 uur afzegt en u heeft geen zwaarwegende reden zoals werk of ziekte een half consult. Het tarief hiervoor bedraagt het bedrag van een vooraf afgesproken tijdeenheid, bijv. 30 min., 45 min of 60 min. In 2022 werken we met het ZPM (Zorg Prestatie Model) zie LVVP,  met voor elke tijdeenheid een ander tarief.