Vergoedingen en verwijsbrief

Praten met een psycholoog: hoe regel ik dat?

Wat valt binnen de vergoeding bij een doorverwijzing naar een psycholoog? Waar moet een verwijsbrief aan voldoen? Op deze en andere administratieve vragen vindt u hier een begrijpelijk antwoord. Mocht er toch nog iets onduidelijk zijn, dan kunt u bellen naar 0223-643427 of het contactformulier invullen.

Doorverwezen voor generalistische basis GGZ 2021

Per 2014 is de Basis GGZ ingevoerd. Dit wordt vergoed vanuit uw basisverzekering. U betaalt wel uw eigen risico. Er zijn 4 mogelijke behandeltrajecten waarvoor u in aanmerking kunt komen. Ieder traject heeft een eigen tarief: (zie LVVP)

 1. Basis GGZ kort tarief Nederlandse Zorgautoriteit € 522,13 (Max. 300 minuten)
 2. Basis GGZ middel tarief Nederlandse Zorgautoriteit € 885,01 (Max. 500 minuten)
 3. Basis GGZ intensief tarief Nederlandse Zorgautoriteit € 1434,96 (Max. 800 minuten)
 4. Transitieprestatie (overgangsregeling) tarief Nederlandse Zorgautoriteit €228,04 (Max 120 minuten) (Max 2 consulten bij afbreken behandeling na 1 of 2 consulten, verwijzing, of  onterechte verwijzing).
 5. Onverzekerde zorg (OVP) tarief Nederlandse Zorgautoriteit € 114,41,00

De tijden zijn inclusief administratie en gelden voor verzekerde zorg.

In 2020 heeft de praktijk geen contract met gemeenten. Dit betekent dat kinderen wel worden behandeld maar niet binnen de vergoeding vallen.

Tarief: 1 uur consult € 97,50

Tarief: half uur consult € 48,75

Volwassenen betalen hun eigen risico, daarboven wordt bij de gecontracteerde verzekeringen voor verzekerde zorg alles vergoed.

Psychologenpraktijk De Eerste Lijn heeft contracten met bijna alle zorgverzekeraars.

Vergoeding zorgverzekering

Een verwijsbrief voor de eerstelijnspsycholoog (vanaf 2015 een Generalistische Basiszorg GZZ aanbieden genoemd) moet aan de volgende criteria voldoen om voor vergoeding in aanmerking te komen:

 • De verwijzing is gedateerd uiterlijk op de datum van het eerste contact met uw behandelaar. De verwijzing moet uiterlijk bij het eerste contact worden meegebracht.
 • De verwijzing mag niet ouder zijn dan 6 maanden
 • Op de verwijzing staan de naam, functie, AGB-code, volledige NAW-gegevens van de verwijzer vermeld
 • Op de verwijzing staan NAW-gegevens en geboortedatum van de patiënt vermeld
 • Op de verwijzing staat een handtekening en/ of een praktijkstempel van de verwijzer
 • Op de verwijzing staat expliciet vermeld de keuze voor GBGGZ / SGGZ
 • Op de verwijzing staat vermeld welke DSM-diagnose u als huisarts/ verwijzer vermoedt, eventueel na overleg of contact met de POH-GGZ (dit is de praktijkondersteuner van de huisarts op het gebied van de GGZ. Het gaat hierbij om een vermoeden, de huisarts hoeft de DSM-diagnose niet met zekerheid te stellen. )
 • Klachtenbeeld, reden van verwijzing, eventueel relevante voorgeschiedenis,
 • Bij GBGGZ: op de verwijzing staat eventueel een inschatting van de ernst van de klachten, uitgedrukt in de geadviseerde prestatie: Kort (BK), Middel (BM), Intensief (BI), Chronisch (BC).

Bij voorkeur heeft de verwijzer gebruik gemaakt van een landelijk erkend screenings-instrument. Als dit is gebruikt, is het fijn als de uitslag ervan vermeld wordt in de verwijsbrief.

VERGOEDE ZORG

De behandeling van bepaalde psychische aandoeningen wordt vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering. De minister heeft een lijst opgesteld met aandoeningen waarvan de behandeling wordt vergoed. Voorbeelden zijn depressie, angststoornis en posttraumatische stress-stoornis

NIET VERGOEDE ZORG

Relatie- en werkproblemen en aanpassingsstoornissen worden niet vergoed.

Om voor een vergoeding van de behandeling in aanmerking te komen is altijd een verwijsbrief van de huisarts nodig. Of er sprake is van vergoede GB-GGZ zorg wordt bepaald door de huisarts en de psycholoog samen. De huisarts stelt een voorlopige diagnose en verwijst u op grond daarvan naar de psycholoog. Die zal eerst een intake met u doen. De intake bestaat uit één of twee gesprekken en soms zult u één of meer vragenlijsten meekrijgen om te beantwoorden. De intake wordt in elk geval vergoed, ongeacht de uiteindelijke diagnose.

Als de voorlopige diagnose van de huisarts wordt bevestigd, hangt het van de ernst van de problematiek (ofwel de zorgzwaarte) af welk type behandeling u krijgt. Er zijn drie typen, namelijk kort (gemiddeld 5 gesprekken), middel (gemiddeld 8 gesprekken) of intensief (gemiddeld 12 gesprekken). Al deze soorten behandelingen worden vergoed vanuit het basispakket, ongeacht hoe intensief of hoe lang de behandeling is. Het maakt ook niet uit hoeveel gesprekken u precies krijgt, de vergoeding is altijd per behandeling.