Vergoedingen en verwijsbrief

Praten met een psycholoog: hoe regel ik dat?

Wat valt binnen de vergoeding bij een doorverwijzing naar een psycholoog? Waar moet een verwijsbrief aan voldoen? Op deze en andere administratieve vragen vindt u hier een begrijpelijk antwoord. Mocht er toch nog iets onduidelijk zijn, dan kunt u bellen naar 0223-643427 of het contactformulier invullen.

Doorverwezen voor generalistische basis GGZ 2019

Per 2014 is de Basis GGZ ingevoerd. Dit wordt vergoed vanuit uw basisverzekering. U betaalt wel uw eigen risico. Er zijn 4 mogelijke behandeltrajecten waarvoor u in aanmerking kunt komen. Ieder traject heeft een eigen tarief: (zie LVVP)

 1. Basis GGZ kort tarief Nederlandse Zorgautoriteit € 507,62 (Max. 300 minuten)
 2. Basis GGZ middel tarief Nederlandse Zorgautoriteit € 864,92 (Max. 500 minuten)
 3. Basis GGZ intensief tarief Nederlandse Zorgautoriteit € 1356,25 (Max. 800 minuten)
 4. Transitieprestatie (overgangsregeling) tarief Nederlandse Zorgautoriteit €207,19 (Max 120 minuten) (Max 2 consulten bij afbreken behandeling na 1 of 2 consulten, verwijzing, of  onterechte verwijzing).
 5. Onverzekerde zorg (OVP) tarief Nederlandse Zorgautoriteit € 98,00

De tijden zijn inclusief administratie en gelden voor verzekerde zorg.

Vergoeding zorgverzekering

Een verwijsbrief voor de eerstelijnspsycholoog (vanaf 2015 een Generalistische Basiszorg GZZ aanbieden genoemd) moet aan de volgende criteria voldoen om voor vergoeding in aanmerking te komen:

 • De verwijzing is gedateerd uiterlijk op de datum van het eerste contact met uw behandelaar. De verwijzing moet uiterlijk bij het eerste contact worden meegebracht.
 • De verwijzing mag niet ouder zijn dan 6 maanden
 • Op de verwijzing staan de naam, functie, AGB-code, volledige NAW-gegevens van de verwijzer vermeld
 • Op de verwijzing staan NAW-gegevens en geboortedatum van de patiënt vermeld
 • Op de verwijzing staat een handtekening en/ of een praktijkstempel van de verwijzer
 • Op de verwijzing staat expliciet vermeld de keuze voor GBGGZ / SGGZ
 • Op de verwijzing staat vermeld welke DSM-diagnose u als huisarts/ verwijzer vermoedt, eventueel na overleg of contact met de POH-GGZ (dit is de praktijkondersteuner van de huisarts op het gebied van de GGZ. Het gaat hierbij om een vermoeden, de huisarts hoeft de DSM-diagnose niet met zekerheid te stellen. )
 • Klachtenbeeld, reden van verwijzing, eventueel relevante voorgeschiedenis,
 • Bij GBGGZ: op de verwijzing staat eventueel een inschatting van de ernst van de klachten, uitgedrukt in de geadviseerde prestatie: Kort (BK), Middel (BM), Intensief (BI), Chronisch (BC).

Bij voorkeur heeft de verwijzer gebruik gemaakt van een landelijk erkend screenings-instrument. Als dit is gebruikt, is het fijn als de uitslag ervan vermeld wordt in de verwijsbrief.

Contracten

In 2019 heeft de praktijk geen contract met gemeenten. Dit betekent dat kinderen wel worden behandeld maar niet binnen de vergoeding vallen.

Tarief: 1 uur consult € 95,-

Tarief: half uur consult € 47,50

Volwassenen betalen hun eigen risico, daarboven wordt bij de gecontracteerde verzekeringen alles vergoed.

Psychologenpraktijk De Eerste Lijn heeft contracten met bijna alle zorgverzekeraars.Er is geen contract afgesloten met:

 • Menzis

Van deze verzekeraars wordt buiten het eigen risico minimaal 75% vergoed.

Voor relatieproblemen of aanpassingsstoornissen heeft u geen verwijsbriefje nodig. Deze klachten vallen helaas niet meer binnen de vergoeding door de zorgverzekeraar en moet u dus zelf bekostigen en vallen binnen het particuliere behandeltarief.

Wachttijden

In principe kunt u bij psychologenpraktijk De Eerste Lijn binnen 2 weken terecht voor een eerste afspraak, waarna behandeling aansluitend volgt. Mocht dit afwijken, kunt u de actuele wachttijden opvragen bij vektis.

Als u de wachttijd te lang vindt kunt u via wachtlijstbemiddeling bij uw zorgverzekeraar terecht.

Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraar gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).’.

Meer informatie?